Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Dom for gjeninntreden / erstatning

Kommer en domstol til at en fortrinnsberettiget skulle vært ansatt i en bestemt stilling, skal domstolen etter påstand fra den fortrinnsberettigede avsi dom for ansettelse i stillingen, med mindre den mener det er urimelig.
Finner domstolen at det ville være urimelig å pålegge arbeidsgiver å ansette en forbigått fortrinnsberettiget, kan den avsi dom om erstatning.