Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Vilkår for fortrinnsrett for deltidsansatte

Fortrinnsretten gjelder bare for deltidsansatte som er kvalifisert for stillingen. Begrepet kvalifisert skal forstås på samme måte som ved fortrinnsrett til ny ansettelse.  

Bruk av fortrinnsretten må ikke være til vesentlig ulempe for virksomheten. Om det vil være snakk om en «vesentlig ulempe» avgjøres etter en konkret vurdering av om utøvelse av fortrinnsretten i det enkelte tilfelle vil gi urimelig utslag for virksomheten.

 
Krever arbeidstaker fortrinnsrett til en brøk/andel av en ledig stilling, kan det være en vesentlig ulempe for arbeidsgiver hvis dette innebærer flere deltidsstillinger. 
«Vesentlig ulempe» kan ellers foreligge når det er nødvendig for virksomheten å ansette flere personer, for eksempel for å få tilstrekkelig antall arbeidstakere til å dekke opp helgearbeid for å unngå å komme i konflikt med lovens bestemmelser om ukentlig hvile.
Det kan også tenkes at bruk av fortrinnsretten vil føre til ulemper for de øvrige arbeidstakerne, for eksempel hvis de får et betydelig større innslag av arbeid på ubekvemme tidspunkter (natt- eller søndagsarbeid), siden det ville bli færre personer å fordele arbeidet på. I slike tilfeller kan det være relevant for arbeidsgiver å påberope seg at fortrinnsretten fører til vesentlig ulempe.