Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Tvist om fortrinnsrett

Mener arbeidstaker at lovens regler om fortrinnsrett er brutt, kan det kreves forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidstaker må sette frem skriftlig krav om forhandlinger innen to uker etter at arbeidsgiver avslo kravet om fortrinnsrett til ny stilling.
 
Blir ikke partene enige, kan det reises søksmål for domstolene. 
 
Gjelder tvisten fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte, må den ha vært prøvd av en tvisteløsningsnemnd før den eventuelt bringes inn til behandling ved domstolene.