Tema

Fortrinnsrett

Relaterte emner

Deltid

 
Med deltid menes avtalt arbeidstid som er lavere enn normal arbeidstid i vedkommende yrke, faggruppe eller bransje. Hva som er normal arbeidstid kan enten følge av arbeidsmiljøloven, praksis eller tariffavtaler.

Heltidsnorm
Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid. Det omtales som en heltidsnorm som skal gjelde ved alle ansettelser. 

Dokumentasjons- og drøftingsplikt
For å sikre at heltidsnormen etterleves, skal arbeidsgiver, før beslutning om ansettelse på deltid tas dokumentere behovet for deltidsansettelse skriftlig, og drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med de tillitsvalgte.

Når det reelle behov for deltid skal vurderes, må arbeidsgiver blant annet se på:

  • Mulighetene for å fylle en hel stilling
  • Mulighetene for å få skift- og turnusplaner til å gå opp ved ansettelse på heltid
  • Det reelle ressursbehovet i virksomheten
  • Om det finnes organisatoriske og administrative muligheter for bruk av heltid
  • Om det er mulig å slå sammen flere deltidsstillinger til heltid
  • Arbeidstakers behov for deltid, for eksempel på grunn av helsemessige forhold eller livssituasjon

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for de tillitsvalgte i virksomheten.