Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Fortrinnsrett

Når en virksomhet skal ansette nye arbeidstakere, kan det finnes personer som har fortrinnsrett til den ledige stillingen. Arbeidsmiljøloven opererer med to ulike typer fortrinnsrett, nemlig fortrinnsrett til ny ansettelse etter oppsigelse fra arbeidsgiver, og fortrinnsrett for deltidsansatte til å få utvidet stilling.
 
Når det gjelder fortrinnsrett til ny tilsetting etter oppsigelse, er det et vilkår at vedkommende er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, for eksempel på grunn av effektivisering. 
 
Fortrinnsretten gjelder bare stillinger vedkommende er kvalifisert for, og man må ha arbeidet i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste 2 årene. Det gjelder med mindre det er inngått tariffavtale som fraviker kravet til 12 måneders ansettelse.
 
Arbeidstakere som er deltidsansatte har fortrinnsrett til å få utvidet stillingen sin, framfor at arbeidsgiver ansetter noen andre. Det kreves at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen.
Fortrinnsretten for deltidsansatte faller likevel bort hvis bruken vil være til vesentlig ulempe for arbeidsgiver.
 
Tvist om fortrinnsrett skal behandles etter bestemmelser i arbeidsmiljøloven kapittel 17.
 

Verdt å vite

  • Bortsett fra vikarer, har midlertidig ansatte som ikke får fortsatt ansettelse på grunn av virksomhetens forhold også fortrinnsrett.  
  • Før beslutning om ansettelse tas skal spørsmålet, så langt det er praktisk mulig, drøftes med deltidsansatt som krever fortrinnsrett. Drøftingsplikten gjelder ikke hvis arbeidstaker selv ikke ønsker det.