Tema

Ansettelse

Relaterte emner

Fortrinnsrett

Når en virksomhet skal ansette nye arbeidstakere, kan det finnes ansatte som har fortrinnsrett til den ledige stillingen. Arbeidsmiljøloven opererer med to ulike typer fortrinnsrett, nemlig fortrinnsrett til ny ansettelse etter oppsigelse fra arbeidsgiver, og fortrinnsrett for deltidsansatte.

Fortrinnsrett etter oppsigelse 

Når det gjelder fortrinnsrett til ny tilsetting etter oppsigelse, er det et vilkår at vedkommende er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, for eksempel på grunn av effektivisering.  
Fortrinnsretten gjelder bare stillinger vedkommende er kvalifisert for, og man må ha jobbet i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste 2 årene. Det gjelder med mindre det er inngått tariffavtale som fraviker kravet til 12 måneders ansettelse.

Fortrinnsrett til utvidet stilling og ekstravakter

Arbeidstakere som er deltidsansatt har fortrinnsrett til å få utvidet stillingen sin, framfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidskraft. Fortrinnsretten omfatter også ekstravakter og lignende arbeid. 
Det kreves at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen, og at utøvelse av fortrinnsretten ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsgiver. 
Tvist om fortrinnsrett til utvidet stilling skal behandles etter bestemmelser i arbeidsmiljøloven kapittel 17. Tvisteløsningsnemnda er ikke gitt myndighet til å behandle tvister om fortrinnsrett til ekstravakter.
 

Verdt å vite

  • Fra 1.1.2023 kan arbeidstaker også kreve fortrinnsrett til ekstravakter og annet arbeid som reelt sett er ekstravakter.
  • Fortrinnsrett til utvidet stilling og ekstravakter skal gjelde fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse og innleie.