Tema

Prosessen ved ansettelse

Relaterte emner

Etnisitet

Det er forbudt å forskjellsbehandle arbeidstaker på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge og språk. Det er heller ikke anledning til å innhente opplysninger om etnisitet i ansettelsesprosessen. 

Har opplysninger om etnisitet avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket, kan innhenting av slike opplysninger likevel være tillatt. 

Er arbeidssøker av den oppfatning at han eller hun er forbigått i strid med diskrimineringsforbudet, kan vedkommende be om at arbeidsgiver legger fram skriftlige opplysninger om utdanning, praksis og andre konstaterbare kvalifikasjoner hos den som ble ansatt.