Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Ansvar for at vernereglene overholdes

Selv om det formelle arbeidsgiveransvaret ligger utleievirksomheten, som er den innleides arbeidsgiver, er innleier ansvarlig for at kravene som stilles til arbeidsmiljø og arbeidstid overholdes overfor den innleide arbeidstakeren under utførelse av arbeidet.

Arbeidstid

Plikten til å sikre at den innleide arbeidstakerens arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid, er lovfestet. Ansvaret er begrenset til det arbeidet den innleide utfører i tilknytning til innleiers virksomhet.

HMS
Innleier vil i stor grad være den som er nærmest til å påse at kravene til helse, miljø og sikkerhet i arbeidsmiljøloven er ivaretatt overfor den innleide, og må derfor sikre at arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir overholdt under utførelse av arbeidet, også overfor den innleide arbeidstakeren.

Opplæring
Som ledd i HMS-kravene, har innleier også ansvar for å gi den innleide nødvendig opplæring og innføring i interne rutiner og annet. Innleier skal også sørge for at den innleide har de kvalifikasjonene og godkjenningene som kreves i yrket eller stillingen.