Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Innleie av helsepersonell

Arbeidsgiver har ikke mulighet til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak for å utføre «arbeid av midlertidig karakter», for eksempel ved uforutsette arbeidstopper eller ved sesongsvingninger. 

Unntak

Gjennom en særregel i forskrift åpnes det for innleie av helsepersonell i snevre unntakstilfeller. Vilkår for slik innleie er: 

  • et behov for å sikre forsvarlig drift av helse – og omsorgstjenesten, og
  • at innleien gjelder arbeid av midlertidig karakter

Forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten 

Med forsvarlig drift menes blant annet at tjenestene blir utført slik at de lovpålagte pliktene blir overholdt, og at tjenestene blir utført av personell med tilstrekkelig fagkompetanse. 

Er det mulig å sikre forsvarlig drift på andre måter enn ved innleie, for eksempel ved omdisponering av personell, fast eller midlertidig ansettelse, vil det ikke være adgang til å benytte innleie etter unntaksbestemmelsen. 

Mangel på kvalifisert helsepersonell i bestemte geografiske områder, vil heller ikke legitimere bruk av innleid arbeidskraft. Slike utfordringer må løses ved hjelp av andre virkemidler. 

Arbeid av midlertidig karakter

Innleien fra bemanningsforetak må gjelde arbeid av midlertidig karakter, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9, 2.ledd bokstav a. Det vil blant annet åpne for innleie ved uforutsette arbeidstopper og generelle sesongsvingninger, når hensynet til liv og helse tilsier det.

Drøfte behovet med tillitsvalgte

Arbeidsgiver skal drøfte behovet for innleie med de tillitsvalgte, før det tas beslutning om innleie etter denne bestemmelsen.