Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Innleie eller entreprise

Innleie fra bemanningsforetak må skilles fra entreprise. Entreprise reguleres ikke av arbeidsmiljøloven og arbeidstaker er ikke beskyttet av bestemmelsene i denne loven i et entrepriseforhold. For arbeidstaker er det derfor av sentral betydning om det er snakk om innleie eller entreprise.
 
Noe upresist kan man si at ved innleie skal det leveres arbeidskraft, mens ved entreprise skal det leveres et resultat av det arbeidstaker har gjort.
 
Man må likevel gjøre en helhetsvurdering ut fra de reelle forholdene. Gjennom forarbeider og rettspraksis er det trukket frem flere momenter som tillegges vekt i helhetsvurderingen.  
 
Viktige kjennetegn ved entreprise
 • Entreprenøren leder og organiserer arbeidet.
 • Entreprenørene bestemmer antall arbeidstakere som skal nyttes på oppdraget.
 • Det er avtalt en fast pris.
 • Oppdraget/arbeidsoppgavene er klart avgrenset.
 • Entreprenøren nytter eget utstyr og verktøy og egne materialer.
 • Entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet.

Viktige kjennetegn ved innleie

 • Oppdragsgiver leder arbeidet.
 • Et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon for oppdragsgiver.
 • Det er fastsatt timepris eller timeavhengig pris.
 • Det er ubestemte eller kun skisserte arbeidsoppgaver.
 • Oppdragsgivers utstyr, materialer og verktøy brukes under oppdraget.
 • Oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeidet.

Verdt å vite

Spørsmålet om vi har med et entreprise- eller et innleieforhold å gjøre er særlig aktuelt ved innføring av bestemmelser om likebehandling ved utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak.