Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Innleie eller entreprise

I et innleieforhold er rettigheter og plikter regulert av arbeidsmiljøloven, mens en entreprise reguleres gjennom en kontrakt mellom en oppdragsgiver og oppdragsgiver. For arbeidstaker kan det derfor være av betydning om et oppdrag er innleie eller entreprise, for eksempel i forhold til bestemmelser om likebehandling, eller rett til fast ansettelse etter at et innleieforhold har vart sammenhengende i mer enn 3 år.

Helhetsvurdering

Skillet mellom innleie og entreprise kan være vanskelig å trekke, særlig når leveransen er en tjeneste og arbeidskraft står sentralt i leveransen. Tjenesteoppdrag som innebærer leveranse av arbeidskraft omtales gjerne som bemanningsentrepriser. 

Gjennom rettspraksis er det trukket frem flere momenter som skal tillegges vekt i denne helhetsvurdering. Disse momentene følger nå av arbeidsmiljøloven § 14-12, 5. ledd

Når man skal vurdere om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal man etter denne bestemmelsen legge særlig vekt på: 

  • om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet
  • om oppdragsgiver har ansvar for resultatet

Andre relevante forhold er, blant annet:

  • om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft
  • om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet
  • om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov
  • om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet

Det er ellers de reelle forholdene, og ikke hva man kaller oppdraget, som har betydning når man skal vurdere om det foreligger innleie eller entreprise.