Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Avtale med tillitsvalgt

Innleie fra et bemanningsforetak kan i utgangspunktet bare skje ved behov for vikar eller dersom arbeidet er av midlertidig karakter. Innleie på andre grunnlag vil være ulovlig.

Men i virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, det vil si fagforening som har minst 10 000 medlemmer, finnes det muligheter for innleie selv om vilkårene for innleie ikke er oppfylt. 

I slike virksomheter kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som representerer et flertall av den arbeidskategorien innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie.

Dokumentasjon
Ber Arbeidstilsynet om det, plikter både innleier og bemanningsforetaket å legge fram dokumentasjon på at en eventuell avtale med tillitsvalgte er lovlig.
 

Lovendring 1.1.2019 – overgangsregler

Før 1.1.2019 kunne arbeidsgiver som er bundet av tariffavtale inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie med en lokal fagforening eller klubb uten tilknytning til en hovedorganisasjon, uavhengig av om vilkårene for midlertidig ansettelse var oppfylt.
Etter lovendring 1.1.2019 er det bare fagforeninger med innstillingsrett, dvs. fagforeninger som har minst 10 000 medlemmer, som kan inngå slik avtale. 

Overgangsregler
For allerede eksisterende avtaler om innleie er det gitt overgangsregler. De nye reglene om adgang til innleie vil først tre i kraft 1. juli 2019. Overgangsregelen vil også omfatte inngåtte avtaler om konkrete innleieforhold der en navngitt arbeidstaker skal utføre bestemte arbeidsoppgaver i en konkret avtalt periode. 

Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (produksjonsbedrift)
Skal en bedrift leie inn mer enn tilsvarende 10 prosent av de ansatte hos innleier (ikke færre enn 3 personer) eller hvis innleien skal vare ut over ett år, kreves det skriftlig avtale med tillitsvalgte. De tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidskategori innleien gjelder. Innleien vil være ulovlig hvis det ikke er inngått en slik avtale.