Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Avtale med tillitsvalgt

Innleie fra et bemanningsforetak kan i utgangspunktet bare skje dersom vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a-e. Innleie på andre grunnlag vil være ulovlig.

Men i virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven, det vil si fagforening som har minst 10 000 medlemmer, finnes det muligheter for innleie selv om vilkårene for innleie ikke er oppfylt. 

I slike virksomheter kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som representerer et flertall av den arbeidskategorien innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie.

Dokumentasjon
Ber Arbeidstilsynet om det, plikter både innleier og bemanningsforetaket å legge fram dokumentasjon på at en eventuell avtale med tillitsvalgte er lovlig.
 

Lovendring 1.1.2019 – overgangsregler

Regelen som stiller krav til at det bare er tariffbundet virksomhet som kan inngå avtale om  med de tillitsvalgte i virksomheten om innleie gjelder fra 1.1.2019. 

For allerede eksisterende avtaler om innleie er det gitt overgangsregler. De nye reglene om adgang til innleie vil først tre i kraft 1.7. 2019. Overgangsregelen vil også omfatte inngåtte avtaler om konkrete innleieforhold der en navngitt arbeidstaker skal utføre bestemte arbeidsoppgaver i en konkret avtalt periode. 

Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (produksjonsbedrift)
Skal en bedrift leie inn mer enn tilsvarende 10 prosent av de ansatte hos innleier (ikke færre enn 3 personer) eller hvis innleien skal vare ut over ett år, kreves det skriftlig avtale med tillitsvalgte. De tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidskategori innleien gjelder. Innleien vil være ulovlig hvis det ikke er inngått en slik avtale.