Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Avtale med tillitsvalgt

Innleie fra et bemanningsforetak kan i utgangspunktet bare skje dersom vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt etter arbeidsmiljøloven § 14-9, andre ledd bokstav b-e. 

Men i virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven, finnes det muligheter for innleie selv om vilkårene for innleie ikke er oppfylt. 

I slike virksomheter kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som representerer et flertall av den arbeidskategorien innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. 

Ber Arbeidstilsynet om det, plikter både innleier og bemanningsforetaket å legge fram dokumentasjon på at virksomheten er bundet av tariffavtale på det nivået som loven krever, og at det foreligger en avtale med tillitsvalgte. 

Verdt å vite

Regelen som stiller krav til at det bare virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, det vil si arbeidstakerorganisasjoner av en viss størrelse (minst 10 000 medlemmer), trådte i kraft 1.1.2019. Det stilles dermed «høyere» krav til tariffavtalen virksomheten må være bundet av, for at de skal kunne inngå en avtale lokalt om innleie.