Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Opplysningsplikt og innsynsrett

Virksomheten som leier inn arbeidstaker skal gi bemanningsforetaket de opplysningene som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling overfor den utleide arbeidstakeren.
 
Hvilke opplysninger som er nødvendige avhenger av den konkrete situasjonen, men typisk vil det kunne være opplysninger i lov og forskrift, gjeldende tariffavtale, eller innleievirksomhetens personalpolitiske retningslinjer. Subjektive vurderinger av hvilke vilkår som ville blitt anvendt ved fast ansattelse i virksomheten vil også omfattes.
 
På forespørsel fra innleier, skal bemanningsforetaket dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med den utleide arbeidstakeren.
 
Tillitsvalgte i innleievirksomheten kan be arbeidsgiver (innleier) dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med den utleide arbeidstakeren.
 
For å kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med kravet til likebehandling, har også arbeidstaker selv rett til å få nødvendige opplysninger fra sin arbeidsgiver (bemanningsforetaket).
 
Bemanningsforetaket, innleier og tillitsvalgte har taushetsplikt om opplysninger de mottar. Brudd på taushetsplikten kan straffes med bøter.