Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Innleie fra produksjonsbedrift

Adgangen til å leie inn arbeidstakere fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie, er videre enn adgangen til å leie inn fra nemanningsforetak / vikarbyrå.
For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie må to vilkår være oppfylt:
  • Utleie må skje innenfor de samme fagområdene som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse.
  • Utleieaktiviteten må ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.
Er ikke disse vilkårene oppfylt, er virksomheten å anse som et vikarbyrå, og bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14-12 gjelder.
 
Det forutsettes at de arbeidstakerne som leies ut fra produksjonsbedriften har et reelt stillingsvern, og derfor er fast ansatt hos denne.
 
For innleie som enten utgjør mindre enn 10 % av arbeidstakerne eller som varer kortere tid enn ett år, er innleieadgangen fri. Her er det tilstrekkelig å drøfte spørsmålet med de tillitsvalgte, som til sammen må representere et flertall av den arbeidstakerkategorien det er snakk om å leie inn.

Overstiger innleien 10 prosent av det totale antall ansatte hos innleier, eller som har en avtalt varighet ut over ett år, er arbeidsgiver avhengig av skriftlig avtale med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal til sammen representere et flertall av den arbeidstakerkategorien det er snakk om å leie inn.

 
Kravet om skriftlig avtale gjelder ikke når innleien omfatter færre enn 3 personer, eller for innleie som skjer mellom virksomheter innenfor samme konsern. Innleien må likevel drøftes med de tillitsvalgte.