Tema

Arbeidsinnleie

Relaterte emner

Likebehandling av utleid arbeidstaker

Bemanningsforetaket skal sørge for at en utleid arbeidstaker sikres minst de lønns- og arbeidsvilkårene som ville kommet til anvendelse om arbeidstaker hadde vært direkte ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, enten fast eller midlertidig. Utleid arbeidstaker skal med andre ord likebehandles. Likebehandlingsregelen følger av arbeidsmiljøloven § 14-12a, og er et resultat av gjennomføringen av EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett.

Lønns- og arbeidsvilkår
I vurderingen av hvilke lønns- og arbeidsvilkår den innleide arbeidstakeren ville hatt om vedkommende var direkte ansatt hos innleier, vil det også være relevant å se hen til hvilke vilkår andre ansatte hos innleier med tilsvarende kompetanse og erfaring har i tilsvarende stillinger. 
Likebehandlingen omfatter både arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, nattarbeid, ferie, feriepenger, fridager og godtgjørelse på slike dager, samt lønn og utgiftsdekning. Lønnsbegrepet omfatter alt vederlag for arbeid, uavhengig av i hvilken form den ytes eller opparbeides og uavhengig av på hvilken måte lønnen opptjenes. Individuelle bonusordninger eller bonusordninger på gruppe- eller virksomhetsnivå vil også være omfattet når bonusen er «vederlag for arbeid».  
Innleievirksomhetens regler, rutiner og prinsipper for lønnsfastsettelse skal legges til grunn for den utleide arbeidstakerens fastsettelse av lønn og godtgjørelser. 
Kravet til likebehandling omfatter ikke innleievirksomhetens pensjonsordning.
Kollektive forsikringsordninger omfattes heller ikke av likebehandlingsreglene, da slike ordninger ikke anses som «vederlag for arbeid».

Tilgang til felles goder og tjenester hos innleier
Utleid arbeidstaker skal også ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier, på lik linje med fast ansatte i virksomheten. I praksis forstås det som kollektive fasiliteter som for eksempel kantine, bedriftsbarnehage, transport og treningsrom. Likebehandling av goder og tjenester gjelder med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

Unntak fra likebehandlingskravet
Et bemanningsforetak som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (fagforening med minst 10 000 medlemmer) kan fravike reglene om likebehandling ved tariffavtale. Adgangen til å fravike likebehandlingsreglene gjelder kun arbeid som er innenfor tariffavtalens virkeområde.
Det er også anledning til å avtale unntak fra likebehandlingsreglene for arbeidstakere som ikke er bundet av tariffavtalen, forutsatt at de gis rettigheter på tilsvarende måte etter avtalen.