Tema

Lønnsutbetaling

Relaterte emner

Førstegangstjeneste

Arbeidsgiver trenger ikke betale lønn under førstegangstjeneste i Forsvaret. Om arbeidstaker er timelønnet eller månedslønnet betyr ikke noe i denne sammenheng.

Arbeidstaker får i stedet utbetalt dagpenger fra forsvaret, eventuelt staten. Den som har forsørgerbyrde vil i tillegg ha rett på forsørgertillegg.

Rett til feriepenger fra arbeidsgiver
Arbeidstaker som har jobbet i minst 3 måneder, og som etter endt tjeneste skal tilbake til arbeidet hos samme arbeidsgiver, vil tjene opp rett til feriepenger hos arbeidsgiveren i opptil 3 måneder til sammen hvert opptjeningsår.