Tema

Lønn

Relaterte emner

Rett til lønn for 1. mai og 17. mai

Holder virksomheten stengt disse dagene, skal arbeidsgiver betale full lønn for 1. og 17. mai, med mindre de faller på en søndag eller annen helligdag. Plikten til å betale lønn gjelder altså bare når arbeidstaker skulle vært på arbeid disse dagene hvis det ikke hadde vært en høytidsdag.

Det er et vilkår at arbeidstaker har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste 30 dagene før 1. eller 17. mai, eller er ansatt før 1. eller 17. mai for en arbeidsperiode på minst 30 dager.

Lønn for de som ikke er på arbeid

Hva lønnen skal være for arbeidstaker som ikke er på arbeid den aktuelle arbeidsdagen, er regulert i forskrift.

Timelønnede skal ha den timelønnen som gjelder for vanlige virkedager og på grunnlag av ordinær arbeidstid.

De som er helt eller delvis akkordlønnet skal ha den gjennomsnittlige dagsfortjenesten i ordinær arbeidstid de siste 2 ukene.

Skiftarbeidere skal ha ordinær skiftbehandling uten tillegg. Skiftarbeidere som etter skiftplanen har friskift, får ingen betaling. De som har fast lønn + provisjon får betaling på grunnlag av fast lønn.

Lønn for de som er på arbeid

Den som er på arbeid 1. eller 17. mai skal ha samme lønnstillegg som for søndager ifølge avtale eller regulativ. Der lønnsspørsmålet ikke er avtalt i tariffavtale eller på annen måte, skal det gis et tillegg på minst 50 % av vanlig lønn.

Tap av rett til lønn

Arbeidstaker taper retten til full lønn hvis han uten samtykke fra arbeidsgiver forsømmer arbeidet siste virkedag før eller første virkedag etter en slik høytidsdag.
Det gjelder likevel ikke når arbeidstaker ved egenmelding eller attest fra lege godtgjør at fraværet skyldtes sykdom, eller fraværet skyldes ferie, plikt til å ivareta offentlig verv, eller annen tvingende grunn.

Ferieavvikling

Arbeidstaker som er på ferie 1. eller 17. mai, skal ha lønn etter reglene i lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager.
I tillegg kan arbeidstaker kreve at ferien forlenges med en dag for hver slik høytidsdag som faller i ferien.