Tema

Lønn

Relaterte emner

Overtidsgodtgjørelse

Arbeid som er overtid etter arbeidsmiljølovens regler skal arbeidsgiver betale overtidstillegg for.

Minst 40 % av vanlig lønn
Tillegget skal være minst 40 % av vanlig lønn. Ved tariffavtale kan det avtales at overtidstillegget skal være høyere, for eksempel 50 % eller 100 %. Det er derimot ikke tillatt å avtale lavere overtidstillegg enn 40 % eller at arbeidstakerne skal gi avkall på tillegget.

Skal beholde tillegget når overtid avspaseres
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimene skal avspaseres, helt eller delvis. Timene kan tas ut i arbeidsfri periode til et på forhånd avtalt tidspunkt. Det er bare anledning til å la denne kompensere den alminnelige timelønnen. Overtidstillegget skal altså betales ut også når arbeidstaker avspaserer overtidstimene.

Overtidstillegg for merarbeid?
Ikke alt arbeid ut over avtalt arbeidstid er overtid det skal betales overtidstillegg for. Arbeid ut over avtalt arbeidstid som er kortere enn det loven regner som alminnelig arbeidstid regnes ikke som overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven. Om arbeidstaker har krav på overtidsbetaling for merarbeidet beror på hva som er avtalt i arbeidsavtalen eller tariffavtalen.

Ulovlig overtid
Har arbeidstaker utført overtidsarbeid i strid med lovens bestemmelser, fører ikke det til at han mister retten til overtidsbetaling. Tillegget skal betales ut på vanlig måte da også.
 

Verdt å vite

Noen arbeidstakere har avtale om at overtidsbetalingen er inkludert i fastlønnen. Overtid kan ikke brukes som en fast ordning selv om man har en slik avtale. Reglene for når overtid er tillatt gjelder her også. Kravet om å registrere overtidsbruken gjelder også.