Tema

Lønn

Relaterte emner

Lovbestemt minstelønn

I flere bransjer er det innført minstelønn som gjelder for alle ansatte, med mindre de omfattes av en avtale eller et annet lands rettsregler som samlet sett gir gunstigere lønns- og avtalevilkår. Det skjer ved at Tariffnemnda vedtar at deler av lønns- og arbeidsvilkårene i en tariffavtale skal være standard for hele bransjen. Minstelønnssatsene blir vedtatt i forskrift, i medhold av allmenngjøringsloven.

Generell minstelønn er innført i følgende bransjer, satsene gjelder fra 15. juni 2023:

Hvor lenge gjelder vedtaket?
Forskriftene gjelder inntil nemnda fatter nytt vedtak. Blir det ikke krevd ny allmenngjøring innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale, blir forskriften opphevet.

Arbeidsgiver kan få pålegg fra Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet kan gi arbeidsgiver pålegg om å oppfylle plikten til å yte fastsatt lønn og eventuell annen godtgjøring i henhold til nemndas vedtak.

Mer om Tariffnemndas vedtak finner du på Tariffnemndas hjemmeside.

Verdt å vite

Formålet med allmenngjøringsloven er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkårene norske arbeidstakere har. Den skal hindre at arbeidstakere utfører arbeid på vilkår som samlet sett er påviselig dårligere enn hva som er fastsatt i gjeldende landsomfattende tariffavtaler for faget eller bransjen, eller som ellers er normalt for yrket.