Tema

Lønn

Relaterte emner

Lønnens størrelse

 
Lønn er normalt et forhandlingsspørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsgiver må sørge for at kvinner og menn i samme virksomhet får lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

Tariffavtaler regulerer ofte hva som er minstelønn for partene. I en rekke bransjer er det bestemt i forskrift hvilken lønn arbeidstaker minst skal ha.

Arbeidstaker som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 har samme rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger som andre arbeidstakere i virksomheten.

Arbeidstaker skal som hovedregel ha lønn for 1. mai og 17. mai, selv om virksomheten holder stengt. På lovbestemte helligdager har ikke arbeidstaker lovfestet krav på lønn når han eller hun ikke er på jobb den aktuelle dagen.
 
Arbeidstakers rett til sykepenger er regulert i folketrygdloven.
 
Her finner du informasjon om lønn under permisjon, permittering og militærtjeneste.