Tema

Lønn

Relaterte emner

Lønnens størrelse

 
Lønn er normalt et forhandlingsspørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver må sørge for at kvinner og menn i samme virksomhet får lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

Tariffavtaler regulerer ofte hva som er minstelønn for partene. Noen tariffavtalte minstelønnssatser er gjort til standard for hele bransjen i forskrift.

 
Hvordan lønnen beregnes avhenger normalt av det lønnssystemet arbeidsgiver baserer lønnen på. De vanligste lønnssystemene er såkalte tid-lønnssystemer
Arbeidstaker som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 har samme rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger som andre arbeidstakere i virksomheten.
 
lovbestemte helgedager har ikke arbeidstaker lovfestet krav på lønn, med unntak av 1. mai og 17. mai.
 
Arbeidstakers rett til sykepenger er regulert i folketrygdloven.
 
Her finner du informasjon om lønn under permisjon, permittering og ved avtjening av militærtjeneste.