Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Feil ved lønnsberegningen og trekk i lønn

Har arbeidsgiver betalt ut for mye eller for lite lønn, blir spørsmålet om han kan kreve det rettet.

Har arbeidsgiver krav på tilbakebetaling?
Aller først må arbeidsgiver vurdere om arbeidstaker i det hele tatt skal betale beløpet tilbake. En eventuell forhåndsavtale om trekk i lønn ved feilutbetaling regulerer ikke selve rettmessigheten av pengekravet. Det reguleres av de ulovfestede reglene om condictio indebiti.

Deretter blir spørsmålet hvordan tilbakebetalingen eventuelt skal foregå.

Kan beløpet trekkes fra på neste lønning?
Etter arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) c) kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig forhåndsavtale om retting i slike tilfeller.

Sivilombudet har i årsmeldingen for 2001 påpekt at slike avtaler ikke bør inngås ved å ha en standardklausul i arbeidsavtalen, de bør som hovedregel inngås i etterkant av feilutbetalingen.

Departementet har uttalt:

” (…)departementet [er] enig i at en standardklausul inntatt i arbeidsavtalen som generelt slår fast at det skal være adgang til å foreta trekk i lønn ved feilutbetalinger i utgangspunktet ikke kan danne grunnlag for trekk i lønn(…) Departementet finner likevel ikke holdepunkter for å hevde at alle forhåndsavtaler om lønnstrekk ved feilutbetalinger vil være ugyldige. En forhåndsavtale vil etter departementets syn kunne være gyldig hvis den er supplert med begrensninger med hensyn til trekkets størrelse, preklusjonsfrister, varsling, krav om etterfølgende erkjennelse og samtykke eller andre vilkår som i tilstrekkelig grad sikrer arbeidstakerens behov for forutsigbarhet og kontroll.”