Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Erstatning for skade eller tap

Erstatning for skade eller tap arbeidstaker har påført virksomheten i forbindelse med arbeidet kan i visse tilfeller være grunnlag for lønnstrekk:

  • Arbeidstaker må enten skriftlig ha erkjent grunnlaget for erstatning, eller det må være fastslått ved dom.
  • Skaden eller tapet må være påført virksomheten i forbindelse med arbeidet. En skade arbeidstaker påfører arbeidsgiver utenfor arbeidsforholdet, kan ikke være grunnlag for trekk i lønn. Heller ikke skade påført kolleger er trekkgrunnlag.
  • Skaden eller tapet må være påført virksomheten med forsett (skaden er gjort helt bevisst) eller ved grov uaktsomhet. Er skaden påført virksomheten ved simpel uaktsomhet, må erstatningen kreves inn på andre måter enn ved lønnstrekk.

Arbeidstaker fratrer urettmessig
Slutter arbeidstaker uten å ha rett til det, for eksempel ved å gå uten å ha sagt opp eller før oppsigelsesfristen er ute, kan det gjennomføres lønnstrekk hvis vilkårene for det er oppfylt. Arbeidsgiver må da ha hatt et tap som kan dokumenteres, og tapet må ha skjedd ved uaktsom eller grovt forsettlig oppførsel fra arbeidstakeren.

Det arbeidsgiver i tilfelle kan trekke fra er de ekstrautgiftene han blir påført som følge av at arbeidstaker slutter uten lovlig oppsigelsestid. Arbeidsgiver må dokumentere at utgiftene er en følge av at oppsigelsesfristene ikke ble overholdt. Utgifter arbeidsgiver ville hatt i alle tilfeller, kan ikke trekkes fra.

Skal det foretas lønnstrekk i forbindelse med erstatning for skade eller tap, skal arbeidsgiver rådføre seg med arbeidstakeren og dennes tillitsvalgte. Når arbeidstaker ikke er organisert, skal arbeidsgiver rådføre seg med to representanter som er valgt av arbeidstakeren med slike spørsmål for øye.