Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Avtalt lønnstrekk

Lønnstrekk som ikke omfattes av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) bokstav a, b, d, e eller f, må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det følger av bokstav c i samme bestemmelse.

Skriftlig avtale 
Avtalen må være skriftlig og inngås før beløpet eventuelt trekkes fra lønnen. Det er ikke tilstrekkelig med en generell klausul i arbeidsavtalen om at lønnstrekk kan gjennomføres. I den aktuelle situasjonen må det vurderes konkret om avtalebestemmelsen oppfyller lovens krav til forhåndsavtale.

Skal beskytte arbeidstaker
Bakgrunnen for at retten til å trekke større eller mindre beløp fra ansattes lønn er så strengt lovregulert er et ønske om å jevne ut styrkeforholdet mellom partene noe. Lønn skal blant annet dekke utgifter til livsopphold, og arbeidstaker har derfor behov for at lønnen er forutsigbar. Derfor er det også begrenset hvor mye arbeidsgiver kan trekke i en enkelt lønnsutbetaling.

Husleie, lån og reiseforskudd
Har arbeidstaker betalingsforpliktelser overfor arbeidsgiver i form av husleie, lån til bolig eller bil eller betaling for varer som tas ut, kan altså ikke arbeidsgiver trekke i lønn for det utestående, med mindre det er avtalt skriftlig med arbeidstaker på forhånd. Heller ikke reiseforskudd kan trekkes tilbake når det ikke er brukt opp, med mindre det er avtalt.

Feilutbetaling
Arbeidsgiver står heller ikke fritt til å trekke beløpet tilbake når det ved en feil er blitt overført for mye lønn til arbeidstakers konto. Det er de ulovfestede reglene om Condictio indebiti som avgjør om arbeidstaker er forpliktet til å betale pengene tilbake.
Er det tilfelle, kan partene avtale skriftlig at beløpet skal betales tilbake ved lønnstrekk. Ønsker ikke arbeidstaker å inngå en slik avtale, må arbeidsgiver eventuelt gå rettens vei for å inndrive kravet.