Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Lovbestemt lønnstrekk

Noen lovbestemmelser gir arbeidsgiver en rett eller plikt til å trekke visse beløp fra arbeidstakers lønn. Det dreier seg blant annet om skatt, innskudd til pensjonskasse og medlemsavgift til folketrygden.
Hjemmel for lønnstrekk er blant annet gitt i følgende lover:

Lov om betaling og innkreving av skatt pålegger arbeidsgiver å foreta forskuddstrekk i lønnen. Slikt trekk omfatter også skattepliktige trygdeytelser, pensjoner og livrenter.

Etter folketrygdloven gjøres reglene om betaling og innkreving av skatt tilsvarende gjeldende for medlemsavgiften til folketrygden.

Lov om innkreving av underholdsbidrag bestemmer blant annet at innkrevingssentralen skal inndrive bidraget ved utpanting eller ved trekk i arbeidslønnen med mer.

I tillegg er det hjemmel for lønnstrekk i andre lover, som dekningsloven og lov om pensjonsordning for sykepleiere.