Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Lovbestemt lønnstrekk

Noen lovbestemmelser gir arbeidsgiver en rett eller plikt til å trekke visse beløp fra arbeidstakers lønn eller feriepenger. Det dreier seg blant annet om skatt, innskudd til pensjonskasse og medlemsavgift til folketrygden.

Egenandel til tjenestepensjonsordninger

Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) bokstav b) kan det trekkes i lønn og feriepenger for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsordninger.

Fagforeningskontingent
Når det i en tariffavtale partene er bundet av er bestemmelser om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektive forsikringer eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond eller lavtlønnsfond, kan beløpet trekkes i lønn, ifølge arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) bokstav d). Lønnstrekket kan da iverksettes både overfor organiserte og uorganiserte arbeidstakere.

Skattebetalingsloven pålegger arbeidsgiver å foreta forskuddstrekk i lønnen. Slikt trekk omfatter også skattepliktige trygdeytelser, pensjoner og livrenter.

Etter folketrygdloven gjøres reglene om betaling og innkreving av skatt tilsvarende gjeldende for medlemsavgiften til folketrygden.

Bidragsinnkrevingsloven bestemmer blant annet at innkrevingssentralen skal inndrive bidraget ved utpanting eller ved trekk i arbeidslønnen med mer.

I tillegg er det hjemmel for lønnstrekk i andre lover, som dekningsloven og lov om pensjonsordning for sykepleiere.