Tema

Lønn

Relaterte emner

Hovedregel: Trekk i lønn forbudt

Hovedregelen er at det ikke kan gjøres trekk i lønn eller feriepenger, men det er gitt noen lovbestemte unntak i arbeidsmiljøloven § 14-15, 3. ledd bokstav a til f.

Begrensningene i adgangen til å gjennomføre lønnstrekk er gitt for å jevne ut styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvilke ytelser omfattes av forbudet?
Med lønn menes vederlag for arbeid. Naturallønn faller utenfor. Det samme gjør vederlag for andre ytelser, som reiseutgifter.
For vederlag arbeidstaker har krav på som en del av lønnen, antas lønnstrekkreglene å gjelde. Det gjelder ytelser som provisjon, gratiale, produksjonspremie, bonus og lignende.

Forskudd på lønn rammes ikke uten videre av bestemmelsen. Lønnen er da allerede utbetalt. Det betyr at arbeidstaker ved neste lønnsavregning ikke har sin lønn til gode. Blir derimot lønnsforskuddet avregnet over flere terminer, kommer forholdet inn under reglene om lønnstrekk.

Ordningen i så fall må være inngått i en skriftlig avtale.