Tema

Trekk i lønn og feriepenger

Relaterte emner

Kan tilbakebetaling kreves?

Når det gjelder for mye utbetalt lønn, finnes det ikke lovregler som direkte sier noe om det. Momentene som følger vil derfor være momenter hentet fra rettspraksis. I pengekravsretten omtales det gjerne om den ulovfestede læren om condictio indebiti.
 
Momentene her er likevel bare utgangspunkter. Det er et grunnleggende trekk i læren om condictio indebiti at hvert tilfelle skal vurderes konkret under hensyn til rimelighet.
 

To grunnleggende hensyn står i utgangspunktet mot hverandre: Hensynet til at oppgjøret bør være endelig, og hensynet til at oppgjøret bør være korrekt.

Arbeidstaker må være i god tro om lønnsutbetalingen. Får arbeidstaker utbetalt for mye lønn vel vitende om at det er feil, kan han ikke regne med å få beholde den lønnen som er feil.
 
Rettspraksis har ellers lagt til grunn at når arbeidstaker fikk beskjed umiddelbart i forbindelse med utbetalingen om at utbetalingen var feil, så skulle beløpet tilbakebetales. Likedan ble krav om tilbakebetaling ansett berettiget hvor det rett forut for en tariffavtalerevisjon var blitt utbetalt lønn etter de satser en antok tariffavtalen ville legge til grunn, men hvor det senere viste seg at betalingen først skulle skje etter en senere dato. Arbeidsgiver hadde tatt forbehold på lønnsslippen om at betalingen ikke var endelig, og det ble antatt å være tilstrekkelig.
 
Har det er gått lang tid fra utbetaling skjedde til feilen ble oppdaget, er det et moment for at tilbakebetaling ikke kan skje. Arbeidstaker har i slike tilfeller innrettet seg etter oppgjøret.
 
Størrelsen på beløpet har også betydning. Arbeidsavtaler (eller arbeidsreglementer) kan inneholde bestemmelser om at arbeidstaker må kontrollere sine lønnsavregninger. Uansett må det legges til grunn at de fleste arbeidstakere har en viss formening om hvor mye som forventes i utbetalt lønn. Er beløpet som er mottatt vesentlig høyere enn det som normalt blir utbetalt, vil det være et moment for tilbakebetaling. Arbeidstakeren vil i slike tilfeller sjelden være i god tro.
 
Det har dessuten betydning hvem som er «skyld» i at feilen er gjort. Har arbeidsgiver selv beregnet feil lønn, er det et moment som går i retning av å anse oppgjøret som endelig, i motsetning til hvis det er arbeidstaker som har gjort feilen som har ført til for mye utbetalt lønn.