Tema

Utdanningspermisjon

Relaterte emner

Skal varsle skriftlig om utdanningspermisjon

Arbeidstakere som oppfyller vilkårene for rett til utdanningspermisjon og ønsker å benytte seg av rettigheten arbeidsmiljøloven gir, må varsle arbeidsgiver skriftlig.
 
Frister
Det er ikke satt noen frist for når varselet må sendes, men arbeidsgiver har en frist på opp til 6 måneder for å svare. Arbeidstaker som ønsker utdanningspermisjon må ta arbeidsgivers svarfrist i betraktning når utdanningspermisjonen planlegges.
 
Så tidlig som mulig
Det er viktig at arbeidsgiver får kjennskap til utdanningsplanene så tidlig som mulig, slik at han kan innrette seg på og forberede det fraværet permisjonen vil føre til. Arbeidsgiver kan si nei hvis permisjonen vil være til hinder for virksomhetens forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Jo tidligere arbeidsgiver blir varslet, desto større er muligheten for å kunne innrette virksomheten slik at en permisjon blir mulig.
 
Skriftlig varsel
Varselet skal gis skriftlig. Loven bruker begrepet «varsel» og ikke «søknad». Ordet varsel gir et sterkere signal om at utdanningspermisjon er en rettighet for arbeidstaker, med klare begrensninger på arbeidsgivers mulighet til å si nei.
 
Innholdet i varselet
Varselet skal inneholde opplysninger om det faglige innholdet i utdanningen, og hvor lenge den varer. Eventuell dokumentasjon på opptak ved utdanningsinstitusjon bør legges ved. Gjelder det utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå, må det opplyses om generell yrkesrelevans.