Tema

Utdanningspermisjon

Relaterte emner

Krav til utdanningen

Det kreves ikke at utdanningen har betydning for arbeidstakerens nåværende stilling eller arbeidsplass, for at arbeidstaker skal ha rett til utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven.

Relevant for arbeidsmarkedet
Arbeidstakere som ikke har fullført grunnskole eller videregående opplæring har rett til permisjon for å ta slik utdanning. For at andre skal ha rett til utdanningspermisjon, må den aktuelle utdanningen være yrkesrelatert.
Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer etter- og videreutdanning som er relevant for arbeidsmarkedet. Retten til permisjon er begrunnet i behovet for høy kompetanse og økt omstillingsevne i arbeidslivet generelt, og ikke først og fremst i et behov for å heve kompetansen i den enkelte virksomhet.
Permisjon av rene rekreasjons- eller velferdsgrunner faller utenfor.

Organisert utdanningstilbud
For at arbeidstaker skal ha rett til utdanningspermisjon krever loven at det dreier seg om et organisert utdanningstilbud. I praksis betyr det at utdanningen må være organisert av en utdanningsinstitusjon.
Rene selvstudier faller utenfor. I forarbeidene til arbeidsmiljøloven er det likevel presisert at bestemmelsen skal åpne for fleksible løsninger. Fjernundervisning er en undervisningsform som vil omfattes av bestemmelsen. En må legge til grunn en vid tolkning i tråd med utviklingen innen moderne voksenopplæring.