Tema

Utdanningspermisjon

Relaterte emner

Krav til arbeidstaker

Rett til utdanningspermisjon i inntil 3 år etter arbeidsmiljøloven er et tilbud til de som etter en periode i arbeidslivet ønsker mer utdanning. Arbeidstaker må ha vært
  • i arbeidslivet i minst 3 år
  • ansatt hos den arbeidsgiveren det søkes permisjon fra de siste 2 årene
Etter en utdanningspermisjon må det gå en viss tid før arbeidstaker får ny rett til permisjon for å ta utdanning.

Utdanningspermisjonen er ikke ment å være et alternativt studieløp. Derfor er det stilt krav om en viss tilknytning til arbeidslivet for å ha rett til utdanningspermisjon. Kravet om 2 års forutgående tjeneste hos den det søkes permisjon fra, skal ivareta behovet for stabilitet i arbeidsforholdet.

Arbeid som hovedbeskjeftigelse
I opptjeningsperioden må arbeidstaker ha hatt arbeidet som sin hovedbeskjeftigelse. Perioder med deltidsarbeid der for eksempel hovedbeskjeftigelsen er studier, skal ikke regnes med i opptjeningstiden.
Arbeidstaker må i utgangspunktet faktisk ha utført arbeid i hele perioden. Fravær på grunn av lovfestet permisjon, som foreldrepermisjon, stenger likevel ikke for opptjening. Slike tilfeller må vurderes individuelt. Det at arbeidstaker har vært i permisjon mesteparten av opptjeningstiden kan være et argument for arbeidsgiver til å nekte uttak av utdanningspermisjon.

Midlertidig ansatte
Det kreves ikke at arbeidstaker må være fast ansatt. Bestemmelsen gir også midlertidig ansatte rett til utdanningspermisjon. I forarbeidene er det pekt på at behovet for utdanningspermisjon trolig vil være ekstra stort for en midlertidig ansatt. Kravet om 2 års forutgående tjeneste betyr likevel at det bare er ved lengre midlertidige ansettelsesforhold det kan bli aktuelt med utdanningspermisjon.

Deltidsansatte
Retten til utdanningspermisjon gjelder uavhengig av om arbeidstaker har full stilling eller deltidsstilling. En avgrensning mot deltidsansatte ville bety at en stor del av arbeidsstokken ble utelukket. Et slikt vilkår ville antakelig ramme kvinner spesielt, fordi flere kvinner enn menn er ansatt på deltid.

Læretid
Et særlig spørsmål er om læretid i virksomheter skal regnes med. I den grad lærlingen faktisk arbeider på lik linje med de andre arbeidstakerne, teller også denne tiden med.

Nøkkelstillinger
Permisjonsretten gjelder også for personer i nøkkelstillinger. Her er det ofte spesielt viktig at permisjonen planlegges i god tid i samråd med arbeidsgiver. Arbeidstakere i nøkkelposisjoner må lettere akseptere at permisjonen tas på et tidspunkt som er forenlig med virksomhetens behov.