Tema

Utdanningspermisjon

Relaterte emner

Hensynet til drift og bemanning

Arbeidsgiver kan si nei til utdanningspermisjon hvis den vil være til hinder for forsvarlig planlegging av drift og personaldisponeringer.    

Skal legge til rette
At permisjonen kan skape ulemper for bemanningssituasjonen i virksomheten er ikke tilstrekkelig for å avslå søknaden. Arbeidsgiver har en viss plikt til å legge til rette for at arbeidstaker skal kunne ta permisjon, ved å gjøre omdisponeringer, skaffe erstatter eller sette i verk andre tiltak for å redusere ulempene. At arbeidsgiver ikke ønsker å ansette midlertidig i permisjonstiden er ikke tilstrekkelig.
Arbeidsgiver må være forberedt på å dokumentere hvilke konkrete utfordringer en permisjon vil gi som ikke kan avhjelpes.
 
Må informere underveis
Arbeidsgiver skal orientere arbeidstaker underveis om hva som blir gjort for å legge til rette for permisjon, hvis arbeidstaker spør om det.

Når kan arbeidsgiver si nei?
Om arbeidstaker kan få permisjon til tross for utfordringer knyttet til drift og bemanning må vurderes konkret. Eventuelle ulemper permisjonen kan gi arbeidsgiver må veies mot arbeidstakers interesser i å få permisjon. Tvisteløsningsnemnda legger vekt på virksomhetens mulighet til å redusere ulempene, og hvilke tiltak arbeidsgiver har satt i verk for å avhjelpe situasjonen.
 
Flere momenter kan få betydning i vurderingen, som

  • arbeidstakers stilling
  • størrelsen på virksomheten
  • annet fravær i virksomheten
  • hvor lenge permisjonen varer
  • om arbeidsgiver er blitt varslet om permisjonen god tid i forveien
  • om utdanningen kan tas senere uten at formålet med den svekkes
  • hva arbeidsgiver har eller kunne gjort for å redusere ulempene