Tema

Lærlinger og lærekandidater

Relaterte emner

Lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidatens rettigheter og plikter

En lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat er arbeidstaker i den virksomheten de har inngått arbeidsavtale med. Det innebærer blant annet rettigheter og plikter etter arbeidsmiljøloven, med unntak av reglene i kapittel 15 om oppsigelse. Som arbeidstaker har man blant annet rett på en skriftlig arbeidsavtale. Ved læretidens slutt opphører arbeidsavtalen. Gis det tilbud om fast ansettelse etter endt læretid må det inngås en ny arbeidsavtale. 

Lærlingers, praksisbrevkandidaters og lærekandidaters rettigheter og plikter følger også av opplæringslova. Opplæringslova § 4-2 slår blant annet fast retten til den opplæringen som følger av lærekontrakten og opplæringskontrakten.

En lærling/praksisbrevkandidat/lærekandidat vil ellers blant annet ha plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold.