Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Feriepenger når virksomheten skifter eier

Ved eierskifte trer ny innehaver inn i tidligere eiers plikt til å gi ferie og betale feriepenger etter loven. Arbeidstaker kan også rette kravet om feriepenger mot tidligere eier.

Formålet med bestemmelsen i ferieloven er å sikre arbeidstakerne den ferien og de feriepengene de har krav på også etter et eierskifte. Reglene må ses i sammenheng med arbeidsmiljølovens regler om arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Ny eier må betale feriepenger som er opptjent i det opptjeningsåret overdragelsen skjer og feriepenger for den ferien som måtte gjenstå i det ferieåret man nå er inne i.

Bestemmelsen omfatter også ferie og feriepenger som er overført fra forrige ferieår i medhold av loven.

Ny eier er bundet av det den  tidligere eieren har bestemt om når ferien skal tas ut.

Regress
Bestemmelsen regulerer ikke forholdet mellom ny og gammel innehaver. Regressretten til den som betaler må derfor avgjøres etter andre regler, som overdragelsesavtalen og alminnelige kontraktsrettslige regler.