Tema

Feriepenger

Relaterte emner

Feriepengegrunnlaget

Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av lønn og annet arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Feriepengegrunnlaget går fram av den årlige oversikten over lønn og ytelser du får fra arbeidsgiver.

Også arbeidsvederlag for helt kortvarige arbeidsforhold omfattes av bestemmelsen.

Foruten vanlig lønn vil arbeidsvederlaget omfatte pengeytelser som akkordtillegg, skifttillegg, helgedagstillegg, lønn under reiser, betaling for gangtid, overtidsgodtgjørelse, variable ytelser som tantieme, gratiale, andel av omsetning og andre former for provisjon.

Ytelser som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji og lignende, inngår ikke i feriepengegrunnlaget.

En del ytelser skal holdes utenfor feriepengegrunnlaget, selv om de etter sin art kan regnes som arbeidsvederlag. Det er ytelser som:

  • Feriepenger etter loven som er utbetalt i opptjeningsåret. Bare feriepenger i medhold av ferieloven omfattes av bestemmelsen. Er det gjennom tariffavtale eller annen avtale fastsatt bestemmelser om lengre ferietid og dermed dekning av feriepengene, vil den overskytende delen etter forholdene kunne inngå i beregningsgrunnlaget for feriepengene. Det beror på en tolkning av den enkelte avtale.
  • Andel av nettoutbytte. Arbeidstakere som lønnes med en andel av nettoutbytte til virksomheten, har ikke rett på feriepenger av dette beløpet. Det gjelder bare når hele nettoutbyttet fordeles på en slik måte. Har arbeidstaker i tillegg til nettoutbyttet også annet arbeidsvederlag, skal det inngå i beregningsgrunnlaget på vanlig måte. En arbeidstaker som bare lønnes med nettoutbytte vil ha krav på ferie, men altså ikke feriepenger.
  • Faste godtgjørelser som tjenes opp og betales ut uavhengig av uttak av ferie. Her er det snakk om fast godtgjørelse som ikke umiddelbart kan knyttes til arbeidstakers personlige arbeidsinnsats. Det betyr at feriefravær ikke vil påvirke utbetalingen av godtgjørelsen. 
  • Verdier av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av naturalytelser som rett til fri bolig, telefon, avis, disponering av bil i fritiden eller rabatt ved kjøp av varer skal altså ikke tas med. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget.