Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Hvem gjelder loven for?

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler gjelder fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid i annens tjeneste i Norge.

Arbeidstakerbegrepet har samme innhold som i arbeidsmiljøloven og utgangspunktet er derfor at allmenngjøringsloven gjelder alle som utfører arbeid i annens tjeneste i Norge. Med Norge menes her fastlands-Norge og Svalbard er derfor unntatt. 

Unntatt fra loven er arbeid som utføres av arbeidstakere i fremmede lands ambassadevesen. Det samme gjelder arbeid som utføres under verneplikt og av innsatte i fengsler. Frivillig arbeid for allmennyttige og veldedige organisasjoner faller også utenfor.

Arbeidstakere på skip
Loven omfatter arbeidstakere på skip og flyttbare innretninger under norsk flagg.
Loven gjelder likevel ikke for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

Petroleumsvirksomhet
Loven omfatter petroleumsvirksomhet som undersøkelse, leteboring, utvinning, utnyttelse og rørledningstransport som foregår i indre norsk farvann, i norsk sjøterritorium og på den norske delen av kontinentalsokkelen. Loven gjelder i tillegg for innretninger til bruk for slik virksomhet.

Med disse begrensningene gjelder loven også flyttbare innretninger under fremmed flagg.

Loven omfatter videre bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten utført fra fartøy eller innretning.

Departementet kan bestemme at loven også skal gjelde for petroleumsvirksomhet som foregår under norsk flagg på et annet lands kontinentalsokkel, samt fartøy under fremmed flagg som driver konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktivitet på norsk sokkel.

Interlegal rett

Loven omfatter arbeidsforhold som nevnt i bestemmelsene ovenfor selv om arbeidsforholdet ellers er regulert av et annet lands rett.