Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Tariffnemndas vedtak

Tariffnemnda kan fatte vedtak om allmenngjøring av hele eller deler av en landsomfattende tariffavtale i en bransje eller del av en bransje.

Hvem kan kreve allmenngjøring?
Kravet kan fremmes av en arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjon.

Ikke alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner kan sette frem krav om allmenngjøring. Vilkåret er at organisasjonen er part i den landsomfattende tariffavtalen og i tillegg har innstillingsrett etter arbeidstvistloven. En arbeidstakerorganisasjon må telle minst 10.000 arbeidstakere på landsbasis for å ha innstillingsrett. En arbeidsgiverorganisasjon har innstillingsrett når den omfatter minst 100 arbeidsgivere som til sammen beskjeftiger minst 10 000 arbeidstakere.

Fremmer mindre organisasjoner krav om allmenngjøring av tariffavtale, kan nemnda avslå kravet uten nærmere realitetsprøving.

Tariffnemnda kan også på eget initiativ vedta allmenngjøring av tariffavtale hvis allmenne hensyn krever slik regulering.

Hva kan allmenngjøres?
Vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen kan bare gjelde de delene av tariffavtalen som regulerer de enkelte arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

I spesielle tilfeller kan tariffnemnda også fastsette andre lønns- og arbeidsvilkår enn de som følger av tariffavtalen.

Krav til innholdet i vedtaket
Tariffnemndas vedtak skal, i tillegg til de opplysningene som må tas med etter forvaltningslovens bestemmelser, inneholde:

  • En nærmere angivelse av de tariffbestemmelsene som gjøres allmenngyldige og de bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår som fastsettes i medhold av loven.
  • Bestemmelser om tidspunktet for når vedtaket trer i kraft.
Vedtaket er et minstekrav
De lønns- og arbeidsvilkårene Tariffnemnda fastsetter skal gjelde som ufravikelige minstevilkår i arbeidsforholdet mellom en arbeidstaker som omfattes av vedtaket og dennes arbeidsgiver.

Loven er ellers ikke til hinder for at det inngås avtaler som stiller arbeidstaker bedre enn det som følger av Tariffnemndas vedtak.