Tema

Arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Relaterte emner

Straffansvar for arbeidsgiver

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler har bestemmelser om straff.

Arbeidsgiver som uaktsomt, eller med forsett, lar være å rette seg etter Tariffnemndas vedtak, kan straffes med bøter eller fengsel. Det gjelder også den som leder virksomheten i arbeidsgivers sted.

Arbeidstaker kan ikke straffes for medvirkning.

Berørte arbeidstakere eller deres fagforening kan reise privat straffesak etter bestemmelsene i straffeprosessloven.