Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Ferieavvikling under foreldrepermisjon

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven. Det gjelder både hovedferie og restferie.

Blir arbeidstaker arbeidsufør på grunn av svangerskapet, vil bestemmelsene som gjelder ved sykdom under ferie gi arbeidstaker en selvstendig rett til å kreve ferien utsatt.

Bestemmelsen innebærer ikke et forbud mot å avvikle ferie under permisjon. Det står arbeidstaker fritt å samtykke til at ferie skal tas i denne tiden. Likevel slik at det ikke er tillatt å inngå avtale på forhånd om ferieavvikling under permisjonstiden, hvis det er til skade for arbeidstaker. Det samme gjelder avtale gjort ved tariffavtale.

Er ferien allerede fastsatt, og det oppstår behov for permisjon i ettertid, eller der fødselen kommer tidligere enn antatt, er det reglene om utsatt ferie som gjelder.