Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Reglenes ufravikelighet

Reglene om avvikling av ferie i forbindelse med permisjon kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker ved forhåndsavtale. Bestemmelsen er ikke til hinder for å inngå avtale om annen ferieavvikling enn det loven legger opp til på det tidspunktet permisjonen inntrer, men det kan altså ikke inngås avtaler om ferieavvikling på forhånd som er til skade for arbeidstaker.

Bestemmelsen gjelder både avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og tariffavtale.