Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Ferieavvikling under tjeneste i Heimevernet mv.

Uten at arbeidstaker samtykker til det, kan ikke arbeidsgiver legge ferien til den perioden arbeidstaker utfører pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller i forbindelse med repetisjonsøvelser i Forsvaret.

Her er det snakk om plikttjeneste det er opplyst om før arbeidsgiver fastsetter ferien.

Da må arbeidsgiver spørre på forhånd om arbeidstaker samtykker til å legge ferien til samme tidsrom som plikttjenesten.

Kan få ferien utsatt
Blir arbeidstaker kalt inn til plikttjeneste i den perioden han eller hun skulle hatt ferie ifølge avtale med arbeidsgiver, kan arbeidstaker kreve å få utsatt de virkedagene ferie da plikttjenesten ble utført.

Ferien som blir utsatt til senere må tas ut innen ferieåret er omme, hvis det ikke avtales noe annet. Det følger av de alminnelige bestemmelsene om ferieavvikling.

Kan regelen fravikes?
Reglene kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker i tariffavtale eller annen forhåndsavtale.