Tema

Ferie

Relaterte emner

Hva er en virkedag etter ferieloven?

Som virkedag regnes alle dager som ikke er søndag eller lovbestemt helgedag eller høytidsdag.

Lørdag er virkedag
Lørdag som ikke faller på en lovbestemt helge- eller høytidsdag regnes også som virkedag etter ferielovens bestemmelser. Når arbeidstaker tar ferie i hele uker, utgjør 6 virkedager en ukes ferie. Problemet oppstår hvis ferien deles opp, enten ved å forskyve ferie til året etter, ved at feriedager tas som forskuddsferie eller når feriedager tas til ulike tidspunkter i løpet av ferieåret. Det samme gjelder ekstrauken for arbeidstakere over 60 år.

Arbeidsgiver vil i slike tilfeller ikke ha rett til å legge ferien til lørdager hvor arbeidstaker ellers har fri i større utstrekning enn det arbeidsordningen tilsier.

Heller ikke arbeidstaker over 60 år, som selv har rett til å bestemme ekstraferien sin, kan unngå lørdagene konsekvent når han setter opp ferien. Regelen er nå fastsatt i ferieloven som sier at arbeidstaker bare kan kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i en arbeidsuke. Det vil si at en arbeidstaker med 5 arbeidsdager per uke bare har rett til 5 arbeidsdager som ekstraferie. En arbeidstaker som jobber 3 dagers uke, vil ha rett til 3 dagers ekstraferie. Prinsippet bør også gjelde for arbeidstakere som ikke har full arbeidsuke.

Bestemmelsen kan være vanskelig å praktisere når arbeidstaker har uregelmessig arbeidstid. Vedkommende arbeider for eksempel noen uker 2 dager, andre 3 og kanskje atter andre 1 dag.


I slike tilfeller bør det legges en gjennomsnittsberegning til grunn når det skal bestemmes hvor mange dager en arbeidsuke består av. Kommer en ved gjennomsnittsberegningen ut med tall som ikke blir hele dager, bør vanlige avrundingsregler gjelde.