Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Endre ferie som allerede er bestemt

 

Etter at arbeidstaker har fått beskjed om ferietidspunktet, må visse vilkår være oppfylt for at arbeidsgiver skal kunne endre ferien.

  • Det må ha skjedd noe uforutsett som vil skape vesentlige problemer for driften.
  • Det må ikke være mulig å skaffe stedfortreder.

Uforutsett hendelse
Hendelsen må ifølge forarbeidene være av ekstraordinær karakter. Det betyr at hendelser arbeidsgiver forventet eller burde forventet at ville skje, ikke vil føre til at ferietidspunktet kan endres. Sagt med andre ord må hendelsen ha vært upåregnelig.

Vesentlige driftsproblemer
Den uforutsette hendelsen må i tillegg skape vesentlige driftsproblemer. Hva som ligger i det er ikke nevnt i loven, og må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det antas at driftsproblemene i hvert fall må ha et visst omfang og en viss varighet, i tillegg til at de får visse følger for virksomheten hvis noe ikke blir gjort.

Ikke mulig å skaffe stedfortreder?
Det følger av loven at problemer med driften aldri kan anses som vesentlige hvis arbeidsgiver kan skaffe stedfortreder for arbeidstaker. Arbeidsgiver må altså først undersøke om andre kan gjøre arbeidet, før han endrer arbeidstakers ferie.

Skal først drøftes med arbeidstaker
Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmålet om endring av ferie med arbeidstaker. Det er nødvendig for at arbeidstaker skal få en reell mulighet til å påvirke beslutningen. Det kan også gjennom slik drøfting komme frem mulige stedfortredere, slik at endring av ferie kan unngås. I tillegg skal arbeidstaker opplyse om de merutgiftene han kommer til å kreve erstattet hvis han må endre ferietidspunktet.
Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen.

Når har arbeidstaker «mottatt» beskjed?
Etter avtalerettslige regler blir en underretning ansett som «mottatt» når arbeidstaker har fått kunnskap om den. Det vil normalt si når arbeidstaker har lest beskjeden. Det er altså ikke tilstrekkelig at beskjeden om ferietidspunt er kommet til arbeidstakers postkasse, hvis han ikke har lest den enda.
Blir beskjeden om ferietidspunkt gitt muntlig, regnes den for å være mottatt av arbeidstaker så snart han oppfatter det som blir sagt.