Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Frist for å informere om ferietidspunkt

Arbeidsgiver må planlegge uttaket av ferien for sine ansatte, slik at feriekabalen går opp.

Senest 2 måneder før
Planleggingen er også viktig fordi arbeidstaker kan kreve å bli informert om feriefastsettingen tidligst mulig, og senest 2 måneder før ferien tar til. Det gjelder ikke når spesielle grunner er til hinder for det.

Merk at lovens krav er at arbeidstaker må kreve å bli informert om feriefastsettingen. Arbeidsgiver trenger ikke gi slik beskjed på eget initiativ.

Når det skal vurderes hva som ligger i uttrykket «tidligst mulig», må man ta utgangspunkt i den konkrete situasjonen, noe som betyr at det kan variere fra tilfelle til tilfelle.

Skal få tid til å områ seg
Formålet med bestemmelsen er å gi arbeidstaker tid til å områ seg i forbindelse med ferien. Billetter til ferieturer skal kanskje bestilles og feriebolig skal leies. Det er mulig hvis arbeidstaker får beskjed om ferien god tid i forkant.

Unntak fra varslingsplikten
Når særlige grunner taler for det kan arbeidsgiver informere arbeidstaker senere enn 2 måneder før uttaket av ferien. Slike særlige grunner kan for eksempel oppstå i forbindelse med driftsmessige forhold.
Overholdes ikke fristen, skal det varsles så snart som mulig etter fristens begynnelse.
 

Varselets form
Det er ikke gitt regler om at varsling av ferietid skal foregå på en bestemt måte. Også muntlig beskjed om ferietiden kan aksepteres. Oppstår det uenighet om hvorvidt det er varslet, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at slikt varsel er gitt.
 
Ordensforskrift
Arbeidsgivers plikt til å informere innen visse frister er en ordensforskrift. Det betyr at overtredelse ikke fører til ugyldighet. Arbeidstaker kan med andre ord ikke nekte å ta ferie selv om bestemmelsen ikke er overholdt.
Overtredelse av bestemmelsen kan få betydning i vurderingen av et eventuelt erstatningsansvar for arbeidsgiver.
 
Bestemmelsen kan fravikes
Bestemmelsene i ferieloven om varsling av ferietid kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale.
Avtalen kan inngås både skriftlig og muntlig. Stiller avtalen arbeidstaker i en dårligere stilling enn ferielovens regler legger opp til, må den inngås skriftlig for å kunne påberopes av arbeidsgiver.