Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Frist for å informere om ferietidspunkt

Arbeidsgiver må planlegge uttaket av ferien for alle ansatte, slik at feriekabalen går opp.

Senest 2 måneder før
Planleggingen er også viktig fordi arbeidstaker kan kreve å bli informert om ferietidspunktet tidligst mulig, og senest 2 måneder før ferien starter. Det gjelder ikke når spesielle forhold er til hinder for det.

Loven gir altså arbeidstaker mulighet til å kreve slik informasjon innen fristen, den pålegger ikke arbeidsgiver å gi beskjed på eget initiativ.

Når det skal vurderes hva som ligger i uttrykket «tidligst mulig», må man ta utgangspunkt i den konkrete situasjonen, noe som betyr at det kan variere noe.

Skal få tid til å områ seg
Formålet med bestemmelsen er å gi arbeidstaker tid til å områ seg i forbindelse med ferien. Billetter til ferieturer skal kanskje bestilles og feriebolig skal leies. Det er mulig hvis arbeidstaker får beskjed om ferien god tid i forkant.

Unntak fra varslingsplikten
Når spesielle grunner taler for det, kan arbeidsgiver informere arbeidstaker senere enn 2 måneder før uttaket av ferien. Slike særlige grunner kan for eksempel skyldes driftsmessige forhold.
Overholdes ikke fristen, skal det varsles så snart som mulig etter fristens begynnelse.
 

Varselets form
Det er ikke gitt regler om måten informasjonen skal gis på. Også muntlig beskjed om ferietidspunkt kan aksepteres. Er partene uenige om hvorvidt det er varslet, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at arbeidstaker har fått beskjed.
 
Ordensforskrift
Arbeidsgivers plikt til å informere innen visse frister er en ordensforskrift. Det betyr at om fristen overskrides, fører ikke det til ugyldighet. Arbeidstaker kan med andre ord ikke nekte å ta ferie selv om bestemmelsen ikke er overholdt.
Brudd på bestemmelsen kan få betydning når et eventuelt erstatningsansvar for arbeidsgiver skal vurderes.