Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Syk i ferien

En arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør en eller flere dager i løpet av ferien kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.
Retten til ny ferie gjelder bare når arbeidstaker selv er syk, ikke ved små barns sykdom eller lignende.
I loven er det ikke stilt krav om at det bare er visse typer ferie som gir rett til utsettelse. Arbeidstaker vil derfor ha rett til å få ferien sin utsatt uansett hvor lang den er, og uansett om det er hovedferie, restferie eller den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år det er snakk om.
 

Gjelder ikke delvis sykmeldte
For å ha rett til å kreve ferien utsatt, må arbeidstaker være helt arbeidsufør. Bestemmelsen gjelder ikke ved delvis arbeidsuførhet.

Må kreve utsettelse uten ugrunnet opphold
Arbeidsgiver trenger ikke utsette ferien på eget initiativ. Setter ikke arbeidstaker fram noe slikt krav, må ferien anses for avviklet, til tross for at arbeidstaker var syk.
Kravet kan fremmes både skriftlig og muntlig. Det må settes frem uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. I det ligger det at arbeidstaker må legge frem kravet så snart som mulig etter at han er begynt på arbeid igjen. Det er ikke meningen at arbeidstaker skal måtte gjøre det allerede samme dag han begynner, men det må ikke gå for lang tid, ellers anses kravet for tapt. Ifølge forarbeidene til ferieloven skal det svært gode grunner til for at arbeidstaker skal kunne vente så lenge som 14 dager etter at han er tilbake på jobb.

 
Kravet må dokumenteres med legeerklæring, som må dekke hele den perioden arbeidstaker hevder han var arbeidsufør. Arbeidsgiver trenger ikke gi utsatt ferie for flere dager enn det legeerklæringen dekker.

Kan bestemmelsen fravikes ved avtale?
Bestemmelsene om utsatt ferie ved sykdom i ferietiden kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker ved tariffavtale eller annen forhåndsavtale. Derimot kan det fritt inngås avtaler som stiller arbeidstaker gunstigere enn lovens bestemmelser.
Avtale som er i strid med bestemmelsen må anses for å være ugyldig.

Lovlig inngått avtale som stiller arbeidstaker dårligere enn ferielovens bestemmelser må på vanlig måte være skriftlig for at den skal være bindende for arbeidstaker. Slike avtaler kan tenkes inngått når det har oppstått en helt bestemt arbeidsuførhetssituasjon, men altså ikke på forhånd, siden avtalen da vil være ulovlig.
 

Syk før ferien
Arbeidstaker som blir syk før ferien starter og som ikke gir beskjed om at han ønsker ferien utsatt senest siste arbeidsdag før ferien, mister retten til å få ferien utsatt. Det er likevel slik at hvis sykdommen varer minst 1 virkedag av ferien, kan arbeidstaker kreve ferien utsatt.