Tema

Tidspunkt for ferie

Relaterte emner

Erstatning ved endret ferie

Får arbeidstaker ekstra utgifter fordi ferien rettmessig blir endret til et annet tidspunkt, kan han kreve at arbeidsgiver dekker merutgiftene, når visse vilkår er oppfylt.

Utgiftene må dokumenteres
Det er bare dokumenterte merutgifter som skal erstattes. Kan ikke arbeidstaker legge frem skriftlige dokumenter som viser de merutgiftene han har hatt, trenger heller ikke arbeidsgiver erstatte dem.

Merutgiftene kan være ekstra utgifter arbeidstaker har hatt i forbindelse med det opprinnelige ferietidspunktet, og som nå viser seg å være bortkastet på grunn av endringen. Arbeidstaker kan ikke kreve erstatning i form av timelønn for den tiden han har brukt til for eksempel å gå på reisebyrået for å bestille billetter til ferieoppholdet.

Må ha overholdt opplysningsplikten
For å få dekket de dokumenterte utgiftene må arbeidstaker i den foregående drøftingen mellom partene ha gitt beskjed om hvilke merutgifter han vil få i forbindelse med en eventuell ferieomlegging, og som han vil kreve erstattet.
Arbeidstaker har ikke tapt muligheten til å kreve erstatning selv om han ikke har overholdt opplysningsplikten under drøftingen, men erstatningen er da begrenset til utgifter som er vanlige i forbindelse med at ferie avlyses.

Hvor detaljerte må opplysningene være?
Hvor detaljerte opplysninger som må legges frem for at opplysningsplikten anses for å være overholdt, vil variere. Har arbeidstaker god tid på seg før drøftingen, må det kunne kreves mer nøyaktige oversikter over merutgiftene enn hvor han får beskjed om drøftingene så å si på dagen. Uansett kan det neppe forventes at arbeidstaker vil ha den fulle og hele oversikten over merutgiftene allerede på dette tidspunktet. Opplysningsplikten anses for å være overholdt selv om partene ikke blir enige om kostnadene og det heller ikke på annen måte sannsynliggjøres at en av dem har rett.