Tema

Ferie

Relaterte emner

Overføre ferie til neste år

Adgang til å avtale overføring
Ferieloven åpner for at partene kan avtale at inntil 12 virkedager, (10 dager for de som har 5-dagers uke), av neste års ferie tas ut på forskudd, eller at 12 virkedager av årets ferie overføres til neste år.

Arbeidstaker over 60 år kan ikke overføre mer ferie enn andre.

Regelen i ferieloven om å overføre ferie gjelder bare den lovfestede ferien. Ferieloven er altså ikke til hinder for å inngå avtale om å overføre den avtalefestede ferien, eller at den kan kompenseres med lønn, hvis det ikke har vært mulig å ta den ut.
Overføring som er avtalt kan bare skje til påfølgende år. Arbeidstaker kan ikke samle opp ferie som er overført etter avtale, over flere år.

Skriftlig avtale
Avtale om å overføre ferie skal inngås skriftlig. Muntlig avtale vil ikke være ugyldig, men arbeidsgiver kan, på grunn av bevisbyrden, risikere å ikke kunne gjøre den gjeldende mot arbeidstaker.

Sykdom og foreldrepermisjon
Ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon vil bli overført til det påfølgende året. Det anses ikke som ulovlig overføring av ferie. 
 

Automatisk overføring av ferie
Ferieloven sier at ferie som «i strid med lovens bestemmelser» ikke er avviklet skal overføres til neste år. Det betyr at det ikke er anledning til å avtale at overskytende ferie kompenseres med lønn eller at ferien på andre måter anses som bortfalt.
Det kan være nærliggende å spørre hvorfor en skal forholde seg til en maksgrense på 12 virkedager ved avtalt overføring når mer enn det blir overført ved at man forholder seg passiv. Her er det viktig å huske på at den automatiske overføringsregelen regulerer virkningene av et lovbrudd, mens å avtale inntil 12 dagers overføring er den lovlige måten å overføre ferie på.

Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig
Kan arbeidsgiver sies å være ansvarlig for at ferie ikke er avviklet i strid med loven, kan han eller hun holdes erstatningsansvarlig etter ferielovens §14. For arbeidsgiver er det med andre ord en viss risiko forbundet med å forholde seg passivt til at ferie overføres automatisk, i stedet for å pålegge arbeidstaker å ta ut ferie.