Tema

Ferie

Relaterte emner

Erstatning for manglende ferie og feriepenger

Unnlater arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker får ferie og feriepenger etter ferielovens bestemmelser, plikter arbeidsgiver å erstatte det tapet arbeidstaker eventuelt har hatt som følge av det.

Hva skal erstattes?
Hele det økonomiske tapet arbeidstaker har hatt skal erstattes. I tillegg kan arbeidsgivers mislighold av pliktene etter ferieloven ha ført til et ikke-økonomisk tap for arbeidstaker. Også det skal erstattes. Erstatningen kommer i tillegg til eventuelle krav på feriepenger arbeidstaker måtte ha.

Vilkår for erstatningsansvar

  • Arbeidsgivers overtredelse må være årsaken til arbeidstakers tap.
  • Arbeidsgiver må med rimelighet ha kunnet regne med tapet som en konsekvens av handlingen eller unnlatelsen. Tapet må med andre ord ha vært påregnelig.

Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig selv om det ikke er han selv som har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Det er nok at den i virksomheten som er satt til å gjennomføre ferielovens bestemmelser forsømmer pliktene sine på en slik måte.

Uaktsomt eller med forsett?
Erstatningsansvaret omfatter både uaktsomme og forsettlige handlinger. Uaktsomhet omfatter alle former for skjødesløshet i forbindelse med påbudte plikter. Å handle med forsett vil si å være klar over de faktiske forholdene, men likevel handle eller unnlate å handle i strid med lovens bestemmelser.

Er arbeidstaker selv skyld i tapet?
Det kan virke lite rimelig å pålegge arbeidsgiver hele erstatningsbyrden hvis arbeidstaker også kan lastes for at det gikk som det gikk. Erstatningsansvaret kan lempes hvis skadens omfang eller andre omstendigheter gjør det rimelig at arbeidstaker helt eller delvis bærer skaden selv. Departementet har uttalt at lempingsregelen er særlig aktuell i tilfeller som nærmer seg misbruk fra arbeidstakers side.

Brudd på avtalte ferierettigheter
Brudd på avtalte eller tariffavtalte rettigheter i forbindelse med ferie fører ikke til erstatningsansvar etter ferieloven. Arbeidsgiver kan derimot bli erstatningsansvarlig etter de erstatningsreglene som gjelder ved mislighold i kontraktsforhold ved brudd på avtale eller tariffavtale.