Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Ferie for arbeidstaker uten full opptjening

Arbeidstaker har rett til full ferie hvis han tiltrer senest 30. september i ferieåret. Retten til ferie er ikke avhengig av forutgående opptjeningstid.
Hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet
En arbeidstaker som ikke har tjent opp full rett til feriepenger vil ikke få full inntektsdekning i ferien. For å hindre at noen må ta fri uten inntektsdekning uten å ville det selv, kan arbeidstaker motsette seg å ta ferie i den grad feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Bestemmelsen gjelder også tilleggsfritid.

Ny jobb med høyere lønn
Etter bestemmelsen er det likegyldig om arbeidstaker har hatt fullt opptjeningsår det forutgående året eller ikke. Er det andre grunner til at arbeidstaker ikke får kompensert lønnsbortfallet under ferien, vil også det gi rett til å redusere ferien. Har arbeidstaker for eksempel skiftet jobb i løpet av året og fått en betydelig lønnsøkning, kan det føre til at opptjente feriepenger utgjør et lavere beløp enn nåværende lønn, slik at arbeidstaker taper på å ta ferie. Arbeidstaker kan da motsette seg å ta full ferie.

Fellesferie
Retten til å motsette seg ferie på grunn av manglende opptjening av feriepenger kan ikke påberopes når virksomheten har fellesferie. Det gjelder også ved delvis driftsstans, for eksempel når avdelingene i virksomheten stanser til ulike tider. Arbeidstaker må være berørt av driftsstansen, altså være knyttet til den delen av virksomheten som stanses, slik at han ikke kan sysselsettes på vanlig måte.
Bestemmelsen gjelder ikke bare driftsstans i forbindelse med sommerferie, men også ved annen ferieavvikling som juleferie eller vinterferie.