Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Tilleggsfritid ved skiftarbeid

Arbeidstaker kan kreve at tiden fra arbeidet avsluttes før ferien til det påbegynnes etter ferien skal utgjøre minst 16 timer i tillegg til ferien.
Bestemmelsen gjelder bare ferieperioder som omfatter minst 18 virkedager.

Formålet er å sørge for størst mulig likhet mellom de som går skift og de som har normal arbeidstidsordning.

Når tilleggsfritiden beregnes er det vanlig å ta utgangspunkt i at ferietiden regnes i hele kalenderdøgn. Det betyr at det tas stilling til hvor mye fritid arbeidstaker har før kl. 00.00 første feriedag. Det tas også stilling til hvor lang tid det går mellom kl. 24.00 siste feriedag og til arbeidet gjenopptas.

Blir fritiden for de to periodene samlet kortere enn 16 timer, må arbeidstaker gis helt eller delvis fri en arbeidsøkt, slik at vilkåret i loven blir oppfylt.

Arbeidsgiver bestemmer om fritiden skal gis før ferieperioden starter eller i etterkant av ferien.

Bestemmelsen kan fravikes ved tariffavtale.