Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Tilleggsfritid ved søndagsarbeid

Siden søndag ikke regnes som virkedag etter ferieloven, kan det føre til at arbeidstakere som jobber på søndager får mindre ferie enn andre.

Ved en ferie på minst 6 virkedager har derfor arbeidstaker rett på arbeidsfri en av disse dagene:

  • søndag umiddelbart før ferien
  • søndag umiddelbart etter ferien

Når ferieloven bruker ordene «umiddelbart før» og «umiddelbart etter» ferien, er det for å klargjøre at bestemmelsen ikke gir arbeidstaker rett til søndagsfri hvis ferien starter midt i en uke.

Gjelder når arbeidstaker skulle jobbet begge søndager
Bestemmelsen i ferieloven får bare betydning når arbeidstaker skulle vært på jobb både søndag umiddelbart før ferien og søndagen umiddelbart etterpå. Arbeidstaker kan ikke kreve å få fri begge søndager.

Arbeidstaker må selv kreve tilleggsfri
Arbeidsgiver har ingen plikt til å ta initiativ til tilleggsfri slik han har det for ferie ellers. Det er opp til arbeidstaker selv å sette fram et krav. Arbeidstaker har ikke krav på lønn for søndagen han får fri.