Tema

Ferieavvikling

Relaterte emner

Allerede fastsatt ferie og permisjon faller sammen

Arbeidstaker har rett til å utsette ferien når fastsatt ferie og fastsatt permisjonstid faller sammen.

Retten til å kreve ferien utsatt gjelder også for fedre og andre som har omsorgspermisjon i forbindelse med fødselen.

Regelen tar først og fremst sikte på tilfeller hvor det skjer en uventet utvikling, som for tidlig fødsel, men det er ingen forutsetning for å få ferie utsatt.

Arbeidstaker må sette fram et krav
Er permisjon først krevd i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, vil arbeidstaker uten videre ha krav på å utsette den fastsatte ferien, forutsatt at vedkommende selv krever det.

Det er ikke et vilkår at kravet fremmes før den fastsatte ferien. Arbeidstaker kan sette frem et slikt krav helt frem til ferieårets utløp.

Feriepenger
Blir ikke ferien avviklet innen utgangen av ferieåret, betales feriepengene ut første vanlige lønningsdag etter ferieårets utløp.

Når permisjonstid og ferietid faller sammen, har arbeidstaker rett til å kreve kompensasjon dag for dag for de virkedagene det har vært sammenfall.