Tema

Ferie

Relaterte emner

Hovedferien

Arbeidstaker kan kreve å få 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Tre uker ferie tilsvarer 18 virkedager.

Arbeidsgiver avgjør tidspunktet
Arbeidsgiver avgjør når i hovedferieperioden arbeidstaker kan ta ferien hvis partene ikke blir enige, men kan ikke dele opp de tre ferieukene hvis arbeidstaker krever samlet hovedferie.

Etter krav fra arbeidstaker
I utgangspunktet er det opp til arbeidstaker selv å kreve det, arbeidsgiver er ikke forpliktet til å legge hovedferien til dette tidsrommet på eget initiativ. Kravet kan fremmes både skriftlig og muntlig. Loven setter ingen frist for når arbeidstaker senest må fremme kravet. Det betyr at arbeidsgiver alltid må være forberedt på et slikt krav. En arbeidsgiver som ikke etterkommer kravet kan bli erstatningsansvarlig.

Skoleelever skal ha sommerferie
Skoleelever under 18 år skal ha minst 2 uker ferie i løpet av sommerferien.

 
Når arbeidstaker tiltrer etter 15. august
Arbeidstaker som tiltrer stillingen sin etter 15. august kan ikke kreve å ta hovedferien sin før 30. september dette året. Det er tiltredelsestidspunktet, ikke ansettelsestidspunktet som er avgjørende for ferieavviklingen.

Utsatt ferie på grunn av sykdom

Ferie som er fastsatt i tidsrommet 1. juni til 30. september og som blir utsatt på grunn av sykdom, permisjon arbeidskamp med mer, kan ikke kreves avviklet på et senere tidspunkt i hovedferieperioden. Arbeidstaker må altså vente til etter 30. september med å avvikle slik ferie. Annet kan avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 
Foreldrepermisjon i ferien
Arbeidstaker som har avviklet permisjonstid med foreldrepenger i hele hovedferieperioden, kan motsette seg å ta hovedferien innen utgangen av ferieåret.