Tema

Ferie

Relaterte emner

Må drøfte ferietidspunktet med arbeidstaker

Etter ferieloven § 6 skal arbeidsgiver drøfte tidspunktet for ferien før det blir bestemt.
 
Hvem skal det drøftes med?
Arbeidsgiver skal drøfte ferietidspunktet med den enkelte arbeidstaker selv eller med arbeidstakernes tillitsvalgte. Det antas at en person som opptrer på vegne av grupper av uorganiserte kan regnes som tillitsvalgt.

Når skal partene drøfte ferien?
Lovens utgangspunkt er at tidspunktet for ferie skal drøftes i god tid før ferieavviklingen. Loven gir ingen konkret tidsfrist, men hensikten er at slik drøfting skal gjennomføres så god tid i forveien at arbeidstaker har en reell mulighet til å påvirke tidspunktet for ferien. For at arbeidstaker skal kunne planlegge ferien sin, bør drøftingen gjennomføres så tidlig som mulig. Drøftingen må være ferdig i tide til at arbeidstaker kan bli informert om ferien innen 2-månedersfristen. Er ferien allerede bestemt før saken blir drøftet, er det i strid med lovgivers intensjon.

Hvordan skal drøftingen foregå?
Det er ikke gitt bestemmelser i loven om hvordan drøftingene skal gjennomføres, men lovgivers intensjon er at argumentene som blir lagt fram skal diskuteres. Arbeidstaker må gis anledning til å uttale seg om ferietidspunktet, og arbeidsgiver må ta arbeidstakers synspunkt opp til seriøs overveielse.
 

Unnlatt drøfting fører ikke til at fastsatt ferie blir ugyldig
Bestemmelsen angir saksbehandlingsregler for plikten til å drøfte spørsmål med sikte på ferieavvikling. Drøftingsplikten er altså en ordensforskrift. Hvis drøftelser ikke blir gjennomført, vil ikke det føre til at det som blir bestemt blir ugyldig. Det kan i stedet oppstå erstatningsplikt.